รับทำใบประมาณราคาBOQ เพื่อยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร ใช้ยื่นซองประกวดราคา

ใบประมาณราคาBOQยื่นขอสินเชื่อ

รับทำใบประมาณราคาBOQ คือใบประมาณการก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ ราคาค่าแรง จุดประสงค์ของใบประมาณการหรือBOQนี้ก็เพื่อให้ทราบเนื้องานและราคาในการก่อสร้างทั้งราคาวัสดุและราคาค่าแรงทั้งหมดนอกจากนี้ใบประมาณราคา(B.O.Q)ยังใช้ในการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารและใช้ในการยื่นซองประกวดราคางานก่อสร้างต่างๆด้วย
ใบประมาณราคาหรือB.O.Qจะแสดงรายละเอียดงาน ค่าวัสดุ+ค่าแรง แยกเป็นหมวดๆโดยจะมีหมวดหลักๆคือ

1.หมวดวิศวกรรมโครงสร้าง
2.หมวดสถาปัตยกรรม
3.หมวดสุขาภิบาล
4.หมวดไฟแสงสว่าง
5.อื่นๆ

เงื่อนไขในการติดต่อทำใบประมาณราคาก่อสร้างหรือBOQ

ติดต่อได้ที่
email:pongthip28@gmail.com
tel:088-4310652

*หมายเหตุในการทำใบประมาณราคา(BOQ)ต้องใช้แบบแปลนในการคำนวน

ผู้เขียน:webmaster babbanidea.blogspot.com
ภาพประกอบ:babbanidea.blogspot.com