เงื่อนไขกรณีบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร


เงื่อนไขกรณีบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร
1.อยู่ในเขตควบคุมอาคาร
เขตพรบ.ควบคุมอาคารเต็มพื้นที่ 12 จังหวัด
• กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา นครปฐม เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเกต สงขลา
*จะเห็นเขตประกาศ พรบ ควบคุมอาคารจะเน้นที่ กรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ๆ
2.อยู่ในเขตผังเมืองรวม
กฎกระทรวงผังเมืองรวมออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ 2518
3.อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน และ โรงมหรสพ
อาคารสูง หมายความว่า อาคารที่อาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของวอาคารเป็นที่อยู่อาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป
อาคารชุมนุมคน หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรรือ ชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป
โรงมหรสพ หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคาร ที่ใช้เป็นรสถานที่ฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใดและมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณะชนเข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3.เขตเพลิงไหม้
เพลิงไหม้ 30 หลังคาเรือน หรือ พื้นที่ขนาด 1 ไร่ขึ้นไป
ทั้งหมดนี้ก็คือ เงื่อนไขกรณีที่สามารถบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารได้ การจะ ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือใช้อาคาร"ต้องขออนุญาติต่อเจ้าพนักท้องถิ่นก่อนจึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ครับ"

*อ่านเพิ่มเติม การขออนเญาติ ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย พรบ.ควบคุมอาคาร