การขออนุญาติ ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย พรบ.ควบคุมอาคาร

พรบ.ควบคุมอาคาร

           ในงานก่อสร้าง เคลื่อนย้าย ดัดแลง รื้อถอน ใช้อาคารจะต้องมีการยื่นขออนุญาติต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆเสียก่อนจึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ บทความนี้มาเรียนรู้กันว่ากฎหมายควบคุมอาคารที่ว่านี้มีกรอบขอบเขตในการบังคับใช้อย่างไรครอบคลุมตรงส่วนไหนบ้าง"งานก่อสร้าง"
ชนิดไหนบ้างที่เข้าข่ายอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้
            กฎหมายควบคุมอาคารมีผลบังคับใช้เมื่อ เป็นอาคารและอยู่ในกรณีที่กฎหมายบังคับใช้ได้
ประกอบด้วย
1.อยู่ในเขตควบคุมอาคาร หมายถึง เขตควบคุมอาคารจะมีผลบังคับใช้เมื่อ มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2552 ในพื้นที่นั้นๆก่อน ถึงจะมีผลบังคับใช้ *ตรงนี้อธิบายเพิ่มเติมว่ายังไม่ได้ประกาศใช้ทั่วประเทศครับ
2.เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หมายถึง กฎกระทรวงผังเมืองรวมออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ 2518
3.อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ 
4.เขตเพลิงใหม้
*สำหรับนิยามหรือความหมายของแต่ละข้อเช่น พื้นที่ประกาศ เขตเพลิงใหม้ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โรงมหรสพ เพื่อความชัดเจนอ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขกรณีบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้แก่
  1. ในเขต กทม.ก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  2. ในเขต เทศบาล ก็คือ นายกเทศมนตรี
  3. ในเมืองพัทยา ก็คือ นายกเมืองพัทยา
  4. ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด สำหรับในเขตองค์กรส่วนท้องถิ่นนั้น
เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาติไฟล์.pdf
              
             ในความเป็นจริงปัจจุบันนอกจากตัวกฎหมายควบคุมอาคารที่เป็นกฎหมายหลักของกระทรวงดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีกฎหมายอีกตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรียกกันว่า"ข้อบัญญัติ"ซึ่งประกาศใช้ในพื้นที่นั้นๆ จะพบว่าของท้องถิ่นจะขัดแย้งกับของกระทรวงดังที่เราได้เห็นกัน
กันทั่วไป "งานก่อสร้าง"ที่ดำเนินการได้ในที่หนึ่งแต่กลับก่อสร้างไม่ได้ในอีกพื้นที่หนึ่ง"ถือว่านี่เป็นเอกลักษณ์ของกฎหมายไทยแล้วกัน บทความนี้ถือว่าอ่านไว้ประกอบความรู้ "หากจะดำเนินการก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง แนะนำให้ปรึกษากับทางกองช่างในส่วนโยธาของเขตปกครองนั้นๆดีที่สุดครับ"