งานระบบ

งานระบบ
          ความหมายของงานระบบในการก่อสร้างนั้น หมายถึงกลุ่มงาน ระบบไฟฟ้ า,ระบบไฟฟ้า,สื่อสาร, ระบบสุขาภิบาล, ระบบดับเพลิง, ระบบปรับอากาศ, ซึ่งเป็นสิ่งที่ทา ให้บ้านมีความสมบูรณ์แบบในการใช้สอยทั้งด้านอำนวยความสะดวกสบาย ดังนั้นงานระบบจึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญประจำสาขาในการดำเนินการจัดทำเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานแต่ล่ะประเภท อีกทั้งจัดระบบในการวางงานให้มีระเบียบหรือซ่อนไว้ในมุมต่างๆไม่ให้ออกมารุงรัง รวมถึงต้องทำให้สามารถซ่อมบำรุงได้สะดวก ดังนั้นจึงขอสรุปวิธีการควบคุมและตรวจงานระบบได้ดังนี้

ระบบสุขาภิบาล
ระบบสุขาภิบาลในบ้าน ประกอบไปด้วยระบบประปา,ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง, ระบบท่อระบายอากาศ,ระบระบายน้าฝน และระบบบำบัดน้าเสีย เป็นต้น ดังนั้นการออกแบบที่ดีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมการติดตั้งที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องสาคัญมากสามารถควบคุมและตรวจสอบงานระบบสุขาภิบาลได้ตามรายการต่อไปนี้ก่อนดำเนินการทำงานระบบทุกระบบต้องมีการตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่จะนำมาใช้ในงานทุกชนิด เช่น ท่อน้า ข้อต่อ วัสดุเชื่อมประสาน ข้อกำหนดคุณสมบัติของถังบำบัดน้าเสียหรือได้คุณภาพตามมาตรฐาน มอก. ให้ตรงตามรายการประกอบแบบที่ระบุไว้
การตรวจสอบ ระบบท่อจ่ายน้า ประปาและดับเพลิง มีดังนี้
1) ตรวจสอบตำแหน่ง และแนวการวางท่อให้เป็นไปตามแบบและรายการ
2) ตรวจสอบวัสดุและคุณภาพของท่อ และอุปกรณ์ท่อที่จะนา มาใช้งานให้ได้ตามมาตรฐานที่
กา หนด
3) ตรวจสอบการขุดร่องดินวางท่อให้ได้ขนาด ความลึกตามแบบที่กา หนด
4) ตรวจสอบการใช้วัสดุรองพื้นร่องดินวางท่อ ให้ถูกต้องตามแบบและรายการ
5) ตรวจสอบระดับและแนวการวางท่อ ให้เป็นไปตามแบบที่กา หนด
6) ตรวจสอบการใช้วัสดุ การกลบทับท่อ การบดอัด ให้ถูกต้องตามแบบและรายการ
7) ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้ง และประกอบท่อให้ได้ตามมาตรฐานกา หนดและข้อแนะนา ของ
ผู้ผลิต
8) ตรวจสอบงานก่อสร้าง โครงสร้างรับท่อ แท่นรับท่อ และอื่นๆ ที่จา เป็นในระบบประปาและ
ดับเพลิง
9) ตรวจสอบการทดสอบแรงดันในท่อทุกขั้นตอน
10) ตรวจสอบการล้างท่อและฆ่าเชื้อโรคในท่อ
11) ตรวจสอบการติดตั้งจุดบรรจบประสานท่อต่างๆให้ถูกต้องตามตา แหน่ง
12) ตรวจสอบการติดตั้งหัวดับเพลิง ให้ถูกต้องตามตา แหน่งที่ระบุตามแบบ