มาเริ่มต้นเรียนเขียนแบบ autocad


 เริ่มต้นการใช้งาน
โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Select template
ผู้ใช้สามารถเลือกเอกสารแม่แบบ (Template) หรือเลือก
เฉพาะหน่วยวัดในการทำงานซึ่งมี 2 แบบ คือ
หน่วยอังกฤษ (Imperial) กับหน่วยเมตริก (Metric)
ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นการทำงานโดยเปิดหน้าเอกสารใหม่โดยคำสั่ง New หรือเปิดไฟล์งานแบบซึ่ง
มีการเขียนมาก่อนหน้าแล้วโดยคำสั่ง Open
1.การเปิดหน้าเอกสารใหม่ ทำได้โดยเลือกที่ Menu bar… เลือก File เลือก New
                 โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Select template
                  ผู้ใช้สามารถเลือกเอกสารแม่แบบ (Template) หรือเลือก
                  เฉพาะหน่วยวัดในการทำงานซึ่งมี 2 แบบ คือ
                  หน่วยอังกฤษ (Imperial) กับหน่วยเมตริก (Metric)
2.การเปิดหน้าเอกสารเก่า ทำได้โดยเลือกที่  Menu bar… เลือก File เลือก Open
                 วิธีการเลือกเปิดไฟล์งาน